Studijų pobūdis

Vilniaus dizaino kolegijoje vykdomos studijų programos

Valstybinis kodas Studijų programos pavadinimas Studijų programos specializacijos Studijų forma ir trukmė (metais) Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL* I**
6531PX002Interjero dizainas34Interjero dizaino profesinis bakalauras
Interjero dizainas (rusų k.)3Interjero dizaino profesinis bakalauras
6581PX001Interjero dizainas (anglų k.)***3Interjero dizaino profesinis bakalauras (jungtinis kvalifikacinis laipsnis)
6531PX003Mados dizainasStiliaus dizainas Eksperimentinis mados dizainas34Mados dizaino profesinis bakalauras
Mados dizainas (rusų k.)Stiliaus dizainas Eksperimentinis mados dizainas3Mados dizaino profesinis bakalauras
6531PX006Taikomoji fotografija34Fotografijos profesinis bakalauras
6531PX004Grafinių komunikacijų dizainas34Grafinio dizaino profesinis bakalauras
6531PX005Kūrybinių industrijų dizainas3Vizualinių komunikacijų dizaino profesinis bakalauras
6531PX007Vaidyba3Teatro profesinis bakalauras
-Maisto rinkodara ir dizainas 3

Pastabos: * NL – nuolatinė studijų forma; ** I – ištęstinė studijų forma; *** Jungtinė studijų programa, vykdoma su Portugalijos ESAD Matosinhos menų ir dizaino aukštąja mokykla.


Stojantiems į Vilniaus dizaino kolegiją suteikiama galimybė rinktis tiek nuolatinę (trukmė – 3 metai), tiek ištęstinę (trukmė – 4 metai) studijų formą. Tačiau jei dėl tam tikrų priežasčių asmenį domina galimybė studijuoti ne taip intensyviai, kolegija siūlo įgyti klausytojo statusą. Tokiu atveju galima pasirinkti dominančius studijų dalykus ir lankyti jų paskaitas, sumokėjus už kreditų skaičių. Studijų dalykus atsiskaičius nustatyta tvarka ir forma (išlaikius egzaminą, įskaitą ar sudalyvavus darbų peržiūroje) išduodama akademinė studijų dalykų išklausymo pažyma.

Daugiau informacijos: Studijų skyrius, tel. 8 523 31 121, mob. tel. 8 640 57 555, el. paštas studijos@dizainokolegija.lt.

Studijų eiga. Vienas studijų semestras susideda iš 14 savaičių auditorinio darbo ir 4 savaičių egzaminų sesijos. Bendra semestro apimtis neviršija 30 ECTS. Vilniaus dizaino kolegijos siūlomas studijų programas sudaro 180 ECTS (tiek nuolatine, tiek ištęstine studijų forma).

Teikiamas išsilavinimas. Baigusiam kolegijoje vykdomą studijų programą asmeniui, įteikiamas aukštojo mokslo diplomas bei jo priedėlis, suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programų turinys. Studijų programos sudarytos vadovaujantis atitinkamais studijų krypčių aprašais, profesinio rengimo standartais ir kitais teisės aktais, nustatančiais profesinės veiklos sritis, įgyjamas profesines kompetencijas ir kvalifikacijas, studijų tikslus, rezultatų vertinimo būdus ir kt. Kiekvienos programos studijų planas yra sudarytas iš trijų blokų:

  • Bendrųjų koleginių studijų dalykų. Akcentuojama humanitarinių, socialinių žinių įgijimo svarba. Šie dalykai praplečia supratimą apie esamą pasaulį, skatina daryti savarankiškus sprendimus, formuoja tokius mąstymo ir veiklos įgūdžius, be kurių neįmanoma sėkminga tolesnė profesinė veikla.
  • Studijų krypties dalykų. Tai – pagrindinė studijų plano dalis, apimanti pagrindines meninio ugdymo ir skirtingų specialybės sričių išmanymo ir jų kūrybinio pritaikymo kryptis. Studijų krypties dalykai ugdo gebėjimus (veikiančias žinias), įgūdžius (tobulai veikiančias žinias), kurios vertinamos kaip mokymosi studijų rezultatai ir pripažįstamos kaip kompetencijos.
  • Pasirenkamųjų dalykų. Susiję su socialine, projektine, specialybės įgūdžių tobulinimo ir praktikų veikla. Studijų dalykus studentai renkasi savarankiškai ir tokiu būdu plėtoja individualius profesinius gebėjimus.

Praktika. Išskirtinį dėmesį kolegija skiria studentų praktikai. Didelę studijų užsiėmimų dalį sudaro praktikos bei praktinė veikla. Studentai dalyvauja įvairiuose Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose sulaukia pripažinimo - tampa laureatais, dalyvauja įvairiuose renginiuose bei parodose. Tokia studentų veikla ugdo gebėjimą bendrauti ir visaverčiai bendradarbiauti studijuojamos specialybės srityje.

Dėstymo metodika. Kolegijoje ruošiamų specialybių specifika reikalauja itin daug individualaus dėstytojų ir studentų darbo. Siekiant kiekvienam studijuojančiam suteikti išskirtinį dėmesį, formuojamos nedidelės studentų grupės. Taip sudaromos sąlygos atskleisti ir tobulinti kiekvieno studento individualų mąstymą ir kūrybinio darbo braižą. Tai vienas iš pagrindinių Vilniaus dizaino kolegijos edukacinės sistemos principų. Sukūrus modernią mokymo bazę, kolegijos studentai turi puikias sąlygas ne tik išklausyti dėstomą programą, bet prireikus ir papildomai dirbti kolegijos patalpose. Programos vykdomos taikant tokius mokymo(si) būdus: kontaktinį darbą (paskaitos, seminarai, pratybos, konsultacijos ir kt.), studento savarankišką darbą, praktikas. Galimi visų šių mokymo(si) būdų deriniai.