Išorinis vykdomų studijų programų vertinimas

Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų programos, kurios akredituojamos ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Studijų programos akredituojamos remiantis išorinio vertinimo išvadomis

Išorinis vykdomų studijų programų vertinimo procesas padeda aukštosioms mokykloms vykdyti kokybės kontrolę bei tobulinti studijas, o rezultatas leidžia informuoti visuomenę apie studijų kokybę.

Studijų programų vertinimui pasitelkiami tiek Lietuvos, tiek užsienio ekspertai. Studijų programų kokybė vertinama balais (4 balų vertinimo sistema) pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.

Akredituotos VDK studijų programos
VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS AKREDITUOTA IKI PAPILDOMA INFORMACIJA
6531PX004 Grafinių komunikacijų dizainas 2014 06 27, SV6-38 2020 07 01 Studijų programos Grafinių komunikacijų dizainas ekspertinio vertinimo išvados
6531PX005 Kūrybinių industrijų dizainas 2015-08-13, SV6-38 2021-07-01 Studijų programos Kūrybinių industrijų dizainas ekspertinio vertinimo išvados
6531PX002 Interjero dizainas 2011-04-15, 1-01-48 2017-07-15 Studijų programos Interjero dizainas ekspertinio vertinimo išvados
6531PX003 Mados dizainas 2011-04-15, 1-01-48 2017-07-15 Studijų programos Mados dizainas ekspertinio vertinimo išvados
6581PX001 Interjero dizainas (anglų k.) 2013-09-17, SV6-63 2017-07-01
6531PX006 Taikomoji fotografija 2013-09-26, SV6-64 2019-07-01 Pažyma dėl vykdomų studijų programų išorinio vertinimo, 2013-08-28, Nr. SV5-165
Studijų programos Taikomoji fotografija 2013-07-30 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-291 išrašas anglų kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą

Aukštosios mokyklos vertinimas

2014 m. lapkričio 25-27 d. vyko Vilniaus dizaino kolegijos veiklos vertinimas. Tarptautinė ekspertų grupė kolegijos veiklą įvertino teigiamai, todėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 balandžio 14 d. įsakymu Nr. SV6-17 Vilniaus dizaino kolegija akredituota maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

SV6-17 2015-04-14 institucijos akreditavimas VDK
VDK veiklos gerinimo planas po institucinio vertinimo
VDK GKD pažangos po išorinio stud. pr. vertinimo ataskaitos lentelė
VDK KID pažangos po išorinio stud. pr. vertinimo ataskaitos lentelė

Plačiau apie Vilniaus dizaino kolegijos veiklos vertinimo rezultatus skaitykite čia.

 

Kokybės sistemos užtikrinimo strategija

Vilniaus dizaino kolegija yra sukūrusi terpę, kurioje itin vertinama kokybė ir kokybės užtikrinimo svarba aukštosios mokyklos veiklai. Siekdama šio tikslo, kolegija kuria ir įgyvendina nuolatinio kokybės gerinimo strategiją, kuri remiasi “Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis”. Siekiama užtikrinti, kad Vilniaus dizaino kolegijos kokybės vadybos sistema tenkintų studentų ir absolventų, administracinio, pedagoginio ir mokslinio personalo, darbdavių, studentų tėvų ir globėjų, verslo įmonių, visuomeninių organizacijų, valstybinių institucijų, rėmėjų ir plačiosios visuomenės interesus ir poreikius.

Vilniaus dizaino kolegijoje yra įgyvendinama kokybės užtikrinimo politika, numatyti veikimo būdai, padedantys užtikrinti kokybę. Kokybės gerinimo strategija, politika ir veikimo būdai yra įteisinti ir skelbiami viešai. Siekiama nuoseklios kokybės politikos ir kolegijos strategijos dermės – sudaryti sąlygas asmeniui įgyti kokybišką aukštąjį išsilavinimą, rengti specialistus praktikus, tobulinti ir plėsti studijų programas, orientuojantis į rinką, sudaryti sąlygas tęstiniam mokymuisi ir laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį studijų procesą.

Kolegija siekia tobulėti, todėl veikla nuolatos analizuojama ir stebima per pagrindinius veiklos rodiklius, kurie yra svarbūs tinkamai rūpinantis studentais, dėstytojais, materialine baze, teikiama studijų kokybe bei kitais strateginiais tikslais.

Diegdama ir vertindama kokybę, Kolegija atsižvelgia į studentus, dėstytojus, administraciją, darbdavius bei kitas suinteresuotas šalis. Sprendimai priimami atsižvelgiant į pagrindinio vartotojo – studento – poreikius bei išsakytus lūkesčius.

Kokybės valdymo sistema apima visas pagrindines Vilniaus dizaino kolegijos veiklos sritis nuo studentų priėmimo, studijų planavimo, organizavimo ir mokymo proceso įgyvendinimo, praktikų organizavimo, baigiamųjų darbų kuravimo ir vertinimo, absolventų informavimo apie galimybes įsidarbinti, dėstytojų ir kitų darbuotojų atrankos, samdymo, periodinio kompetencijos palaikymo, metodinės studijų dalies paruošimo, kokybiškos ir tinkamos infrastruktūros sukūrimo bei daugelio kitų sričių.

Vilniaus dizaino kolegija įdiegė kokybės vadybos sistemą pagal standarto ISO 9001:2008 reikalavimus bei atliko kolegijos vadybos sistemos vertinimą pagal Bendrajį vertinimo modelį (BVM; angl. CAF - Common Assessment Framework) ir Europos kokybės vadybos fondo (EKVF; angl. EFQM - European Foundation for Quality Management) tobulumo modelio elementus. Vilniaus dizaino kolegija gavo įmonės UAB „Bureau veritas Lit“ sertifikatą, patvirtinantį, kad 2013 m. Vilniaus dizaino kolegijoje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus aukštojo mokslo koleginių studijų ir neformaliojo švietimo mokymo programų rengimo, organizavimo ir vykdymo srityje.

Vidinė studijų kokybės vadybos sistema Vilniaus dizaino kolegijoje (metodinė medžiaga studentams)

VDK studijų kokybės vadovas