Aktualūs klausimai

Studijų kreditų perkėlimas ir įskaitymas

Studentams, įvykdžiusiems vieną ir vykdantiems antrą bei daugiau Kolegijos arba kitų pripažintų aukštųjų mokyklų studijų programų, studijų apimtis ir trukmė gali būti sumažinta, perkėlus ir įskaičius dalį ankstesnių studijų kreditų.

Kolegija maksimaliai gali perkelti ir įskaityti 90 kreditų iš kitos aukštosios mokyklos. Studentas kolegijoje turi pabaigti 90 kreditų tam, kad įgytų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro laipsnį. Studijų dalykų kreditai gali būti įskaityti, jei pabaigto dalyko įvertinimas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Dėl studijų dalykų kretitų perkėlimo ir įskaitymo studentai turi kreiptis į Studijų skyrių. Likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki semestro pradžios, jie turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodyta programa, pagal kurią studijuoja;
  • aukštosios mokyklos diplomą arba akademinę pažymą ( jei jos nėra baigęs);
  • oficialius ketinamų įskaityti dalykų aprašus;
  • kitus dokumentus pagal poreikį.

Kolegija pasilieka teisę neperkelti ir neįskaityti studijų dalykų kreditų, kurių programos (turinys) neatitinka Kolegijos studijų programos turinio.

Studijų formos, studijų programos keitimas

Studentas gali keisti studijų formą (nuolatinių studijų į ištęstinių, ir atvirkščiai) bei tos pačios krypties studijų programą.

Kolegijos studentai gali vienu metu studijuoti ir kitose pripažintose aukštosiose mokyklose, o kitų pripažintų aukštųjų mokyklų studentai studijuoti Kolegijoje. Pažangiems studentams, derinantiems kelių studijų programų studijas arba studijas keliose aukštosiose mokyklose, gali būti sudarytas individualus studijų ir atsiskaitymų grafikas.

Kitose pripažintose aukštosiose mokyklose studijavęs asmuo po semestro gali būti priimtas tęsti studijas pagal tos pačios krypties Kolegijos studijų programą. Studijų programos keitimas įforminamas nutraukiant esamą Studijų sutartį ir pasirašant naują Studijų sutartį.

Prašymus, adresuotus Kolegijos direktoriui dėl studijų formos, studijų programos keitimo, studentai privalo pateikti Studijų skyriui, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki naujo semestro pradžios.

Studentas, pageidaujantis pereiti studijuoti iš kitos aukštosios mokyklos į Kolegiją, privalo Studijų skyriui pateikti:

  • studijuotų dalykų aprašus;
  • oficialų kreditų išrašą iš auštosios mokyklos.
  • įrodymą (tinklapio nuorodą), kad institucija akredituota.
  • kitus dokumentus pagal poreikį.

Plačiau apie kreditų pervedimą ir įskaitymą bei apie studijų formos ar studijų programos keitimą skaitykite VDK studijų reglamente arba teiraukitės kolegijos Studijų skyriuje: tel. (8 5) 233 1121, mob. tel. 8 640 57 555, el. p. studijos@dizainokolegija.lt